عسل اشترانکوه با سه نسل تجربه

عسل سوغات اشترانکوه

با سالها تجربه خانوادگی زنبورداری خانوادگی برای تولید عسل طبیعی با هدف رسیدن عسل، عصاره طبیعت به سفره شما. سلامتی هدیه سوغات اشترانکوه به شما.

شرایط ویژه تولید عسل در سوغات اشترانکوه